Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Retour sturen of meer informatie

Hoi! Aanvullend op onze algemene voorwaarden voor projecten en samenwerkingen hebben we speciaal voor de verkoop van ons boek nog een aantal dingen op papier gezet. Als je een boek bij ons bestelt, ga je daar automatisch mee akkoord.

Herroepingsrecht

Wil je het boek retourneren? Jammer, maar dat kan!
Dan is dit onze retourprocedure. Let goed op dat je alle stappen precies en volledig doorloopt.

 1. Meld je retourzending binnen 14 dagen na ontvangst van de aankoop aan via het hier genoemde emailadres : bestelling #{@}# simpelsamenspel.nl
 2. Stuur het product in de originele verpakking binnen en onbeschadigd retour. Beschadigde (bijv. omgevouwen bladzijden of krassen) en gebruikte producten kunnen we helaas niet retour nemen.
 3. Print dit formulier uit, vul het volledig in, en voeg het bij de retourzending.
 4. Stuur het product, goed verpakt en voldoende gefrankeerd (c.a. 5 euro via pakketpost) retour aan:
  – SimpelSamenSpel
  – Pijlpuntstraat 36
  – 6515DJ Nijmegen
  – Nederland
 5. Zodra we je retourzending hebben ontvangen en hebben gecontroleerd, boeken we het bedrag, met aftrek van de eerder gemaakte verzendkosten, over op het bij ons bekende rekeningnummer (we trachten binnen 14 dagen na goedkeuring retour).

Let er goed op dat je alle stappen hierboven secuur hebt doorlopen.
Retourzendingen die niet volledig zijn doorlopen bewaren we maximaal 2 maanden na ontvangst, daarna worden deze verwijderd (bijvoorbeeld geschonken aan een goed doel)

—-

Overige algemene verkoop- & leveringsvoorwaarden lees je hier

Artikel 1 : Toepasselijkheid 
1.1 Op alle bestellingen en aanbiedingen en andere overeenkomsten van SimpelSamenSpel zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Als u een bestelling plaatst bij SimpelSamenSpel gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
1.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van kracht blijven.

Artikel 2 : Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van SimpelSamenSpel zijn vrijblijvend en SimpelSamenSpel behoudt het recht om eventuele prijswijzigingen door te voeren.
2.2 Er is pas sprake van een overeenkomst als SimpelSamenSpel uw bestelling heeft geaccepteerd. We zijn dan ook gerechtigd om bestellingen te weigeren en bepaalde voorwaarden te verbinden aan de levering. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u hier bericht van binnen 10 werkdagen nadat de bestelling geplaatst is.
2.3 Bij het niet-correct invullen van uw persoonsgegevens zal uw bestelling niet verwerkt worden. Let vooral goed op bij het invullen van uw e-mailadres en telefoonnummer. Dit zijn voor ons immers de enige mogelijkheden om contact met u op te nemen bij eventuele problemen.

Artikel 3 : Prijzen en betalingen
3.1 De prijzen die bij de aangeboden producten in onze webwinkels staan aangegeven zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief verzendkosten. De prijzen op de offertes zijn ook exclusief BTW. Dit staat duidelijk aangegeven.
3.2 SimpelSamenSpel gebruikt meerdere betaalmethoden.
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke blijft, is SimpelSamenSpel gerechtigd om de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.4 Het kan zijn dat de prijzen voor de aangeboden artikelen veranderen in de periode tussen de bestelling van het artikel en de uitvoering daarvan (denk bijvoorbeeld aan druk- of zetfouten in de database).Indien dit het geval mocht zijn bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 7 werkdagen na de mededeling van de prijsverhoging van SimpelSamenSpel.

Artikel 4 : Levering
4.1 De door SimpelSamenSpel vermelde levertijd is een indicatieve levertijd. Sommige artikelen kunnen niet direct op voorraad zijn en moeten besteld worden. Bij overschrijding van de beloofde levertijd kan de bestelling altijd kosteloos geannuleerd worden. Dit kan nooit tot schadevergoeding, of enige andere actie jegens aanbieder leiden behalve in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld.
4.2 De artikelen worden geleverd zodra wij deze gedeeltelijk of volledig hebben ontvangen van de leveranciers, naar het door u opgegeven adres.
4.3 Ten tijde van vakantieperiodes en/of andere zakelijke danwel persoonlijke omstandigheden kan het zijn dat de levertijd langer is dan gebruikelijk. SimpelSamenSpel doet er alles aan dit duidelijk te vermelden tijdens de bestelprocedure zodat u weet waar u aan toe bent.

Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud
U bent pas rechtmatig eigenaar van het geleverde artikel, indien u voldaan heeft aan het bedrag dat u SimpelSamenSpel verschuldigd bent. De verantwoordelijkheid voor het artikel gaat reeds over op het moment van aflevering. U draagt dan ook het volledige risico over het artikel.

Artikel 6 : Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 Bij het aannemen van het product verklaart u dat u alle industriële en industriële eigendomsrechten die rusten op de door SimpelSamenSpel geleverde artikelen volledig respecteert en naleeft.
6.2 SimpelSamenSpel geeft geen garantie dat de geleverde producten deze intellectuele en eigendomsrechten van derden worden nageleefd.

Artikel 7 : Aansprakelijkheid
7.1 U bent verplicht om bij de aflevering de artikelen controleren. Indien de levering niet voldoet aan de overeenkomst die u met SimpelSamenSpel heeft gesloten, dient u ons zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te brengen (binnen 7 werkdagen).
7.2 Indien het artikel niet voldoet aan de overeenkomst, kan deze teruggestuurd worden, conform hierboven genoemde procedure, en zal SimpelSamenSpel het door u betaalde bedrag retourneren.
7.3 Als u een artikel om welke reden dan ook niet wil aanvaarden, behoudt u het recht om deze binnen 7 werkdagen na aflevering terug te sturen naar SimpelSamenSpel. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als de verpakking van het product onbeschadigd is en de sealing nog volledig in tact is. De kosten van retourzending komen voor uw rekening.

Artikel 8 : Bestellingen / communicatie 
SimpelSamenSpel is niet aansprakelijk voor miscommunicatie, vertragingen of het niet correct overkomen van uw bestellingen of mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of andere media tijdens uw communicatie met SimpelSamenSpel. Dit geldt niet wanneer er sprake is van opzet of grove schuld van SimpelSamenSpel.

Artikel 9 : Overmacht 
9.1 In geval van overmacht heeft SimpelSamenSpel het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten of de bestelling te annuleren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de releasedatum verplaatst is of als de bestelde artikelen vervallen zijn tussen het moment van de bestelling en behandeling van deze bestelling. Als dit het geval is heeft u geen recht op schadevergoeding.
9.2 Onder overmacht verstaan wij iedere tekortkoming welke niet aan SimpelSamenSpel kan worden toegerekend.

Artikel 10 : Diversen
10.1 De bestellingen worden verstuurd naar het door u ingevulde adres. Bij het verkeerd invullen van uw adresgegevens is SimpelSamenSpel niet aansprakelijk voor eventuele verkeerde zending.
10.2 Als SimpelSamenSpel afwijkingen van deze voorwaarden toestaat, zijn we nog altijd gerechtigd om de naleving van deze voorwaarden te eisen. U bent dus nooit gerechtigd eisen te stellen op grond van het feit dat SimpelSamenSpel deze voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meerdere van deze voorwaarden niet overeenkomen met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende voorwaarde(n) komen te vervallen en vervangen worden door een nieuwe toelaatbare voorwaarde, die vergelijkbaar is met de vervallen voorwaarde
10.4 SimpelSamenSpel heeft het recht om gebruik te maken van derden bij het uitvoeren van uw bestelling.

Artikel 11 : Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Samen komen we er vaak wel uit.
11.2 Indien nodig zullen alle geschillen tussen partijen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Voor overige vragen kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice van SimpelSamenSpel via bestelling #{@}# simpelsamenspel.nl.

Alle rechten voorbehouden. All rights reserved. SimpelSamenSpel